ISTRAŽIVANJE DNEVNIH LEPTIRA U SRP “RITOVI DONJEG POTISJA”07.08.2020.   

U sklopu prethodnih istraživanja faune insekata SRP “Ritovi donjeg Potisja” mapirana su potencijalna staništa panonskog prelivca (Apatura metis) koji je strogo zaštićna vrsta leptira  u Srbiji. U saradnji sa Udruženjem  za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa “HabiProt” iz Novog Sada sprovedeno je istraživanje druge generacije ovog dnevnog leptira u SRP “Ritovi donjeg Potisja”. Prisutvo druge generacije Panonskog prelivca je potvrđeno na dva lokaliteta u rezervatu ali se smatra da je njihovo prisustvo brojnije. Krila ovog leptira se veličanstveno prelivaju na ljubičastu boju što ga čini jednim od najupečatljivijih leptira Srbije, a i Evrope. Stanovnik je toplih vlažnih mesta uglavnom u okolini reke Dunav i njegovih pritoka (Save, Tise i Drave) pored čijih obala se nalaze šume sa biljkom hraniteljkom – belom vrbom (Salix alba). Vrlo je redak, a smatra se lokalnim leptirom jugoistočne Evrope.
U Srbiji spada u strogo zaštićene vrste, a nalazi se u Direktivi o staništu Evropske Unije – Prilog IV i u Prilog-u II prema Bernskoj konvenciji.
Prema IUCN crvenoj listi spada u kategoriju „poslednja briga“ (LC).
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.