26.12.2019
 
JAVNI POZIV 

Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni ribari na zaključivanje ugovora za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova na delu reke Tise, od 65.kilometra do ušća u Dunav za 2020. godinu. Broj ribara za 2020. godinu na ovoj deonici reke Tise se ograničava na 15.

Cena pojedinačne godišnje dozvole je 120.000,00 dinara za sve alate. Dozvola za privredni ribolov za sve alate se plaća u 2. jednake rate. Prva rata u iznosu od 60.000,00 mora biti plaćena do 15.02.2020. godine, a druga rata u iznosu od 60.000,00 do 15.07.2020. godine.

Radi zaključivanja ugovora, neophodno je da privredni ribar podnese sledeće dokaze ustanovi:

  • izvod iz APR o registraciji preduzetnika,
  • licencu privrednog ribara za obavljanje delatnosti privrednog ribolova.

Zainteresovani privredni ribari mogu u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin ili sa sajta ustanove, preuzeti Obrazac 1 – Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2020. godinu. Nakon toga, popunjen i overen Obrazac 1 i gore navedene dokaze, privredni ribar podnosi ustanovi u zatvorenoj koverti sa naznačenim osnovnim ličnim podacima na koverti (ime i prezime ribara, adresa stanovanja, kontakt telefon i mesto) sa naznakom „za pribavljanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2020. godinu – Tisa II“ i šalje ih poštom ili predaje lično na pisarnicu ustanove, odnosno sekretaru ustanove u zatvorenoj koverti.

Zahtevi za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova se primaju 5 dana od dana objavljivanja ovog poziva tj. zaključno do 30.12.2019. godine. Rok za ulaganje prigovora je 7 dana.

Dana 31.12.2019. godine biće objavljena na sajtu ustanove informacija sa kim će ustanova po hronološkom rasporedu prijavljivanja zaključiti ugovor o sprovođenju privrednog ribolova

Preuzmite
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.