26.09.2019

MONTAŽA HIDRANATA NA BEGEJSKOJ PETLJI

Na objektu „Begejska petlja“, danas je završena montaža i testiranje  hidranata , koji su na ovom objektu prvi put remontovani od njihove ugradnje.
Za potrebe ustanove, poslove demontaže, transporta, remonta, montaže i probnog rada sprovelo je preduzeće „Vatroimpex“ iz Zrenjanina, koje je za nešto više od 30 dana sprovelo navedene aktivnosti, kako je i ugovorom predviđeno. Ove aktivnosti su finansirane iz budžeta Grada Zrenjanina. Ugrađeno je ukupno 5 kompleta, koji obuhvataju 5 hidranata i 5 ormarića za hidrante sa svom pratećom opremom.
Hidrantska mreža je od izuzetne važnosti za realizaciju gašenja požara i neutralizacije agresivnog delovanja hemikalija koje se koriste u radu „Begejske petlje“ na životnu sredinu. Takođe, ukoliko dođe do požara u urbanom delu grada, ovi hidranti se mogu koristiti za refilovanje cisterni za gašenje požara.
Ustanova će u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da vrši remonte delova tehničkog sistema „Begejske petlje“ kako bi ceo sistem bio funkcionalan i radio u okviru zadatih parametara.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.