25.10.2019


ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI U PARKU PRIRODE „RUSANDA“

Dana 23.oktobra 2019. godine realizovan je jednodnevni teren u Parku prirode „Rusanda“ na lokalitetima  Velika i Mala Rusanda, za potrebe naučno-istraživačkog rada koji sprovodi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Cilj izlaska na teren je uzimanje uzoraka vode za hemijsku analizu, uzimanje epifitskih silikatnih algi sa submerznih delova vodenih biljaka, uzimanje uzoraka fitoplanktona sa sredine jezera i uzimanje uzoraka zooplanktona sa sredine jezera. 

Podaci dobijeni biološkim i hemijskim analizama biće iskorišćeni za procenu ekološkog statusa jezera Rusanda.

Kretanje kroz zaštićeno područje i uzimanje uzoraka obavljeno je na način kojim se ne uznemirava živi svet parka i ne podstiče se širenje invazivnih vrsta, a sve u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi parka prirode „Rusanda“

Predstavnici Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju su bili  dr Miloš Ćirić, dr Bojan Gavrilović i doktorant Danijela Vidaković, a ispred Ustanove „Rezervati prirode“ bili su čuvar zaštićenog područja Milan Plavšić i Jasna Jovanov dipl. biolog master.

 
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.