OBAVEŠTENЈE

21.02.2019

Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni ribari na zaključivanje  ugovora za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova na delu reke Tise, od 65.kilometra do ušća u Dunav za 2019. godinu.

Cena pojedinačne godišnje dozvole je 110.000,00 dinara za sve alate. Dozvola za privredni ribolov za sve alate se plaća u 2. jednake rate. Prva rata u iznosu od 55.000,00 mora biti plaćena do 15.04.2019. godine, a druga rata u iznosu od  55.000,00 do 15.07.2019 godine.

Radi zaključivanja ugovora, neophodno je da privredni ribar podnese sledeće dokaze ustanovi :

  • izvod iz APR o registraciji preduzetnika (original ili overena fotokopija),
  • uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da pravnom licu – preduzetniku nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (original ili overena fotokopija).

Za lica koja prvi put podnose zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova kod korisnika ustanove " Ustanove rezervati prirode " Zrenjanin, neophodno je uz navedene dokaze, dostaviti i fotokopiju licence za privrednog ribara .

Zainteresovani privredni ribari mogu u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin ili sa sajta ustanove, preuzeti Obrazac 1 – Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2019. godinu. Nakon toga, popunjen i overen Obrazac 1 i gore navedene dokaze, privredni ribar podnosi ustanovi u zatvorenoj koverti sa naznačenim osnovnim ličnim podacima na koverti (ime i prezime ribara, adresa stanovanja, kontakt telefon i mesto) sa naznakom „za pribavljanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2019. godinu – Tisa II“ i šalje ih poštom ili predaje lično na pisarnicu ustanove, odnosno sekretaru ustanove u zatvorenoj koverti. Zahtevi za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova se primaju 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva tj. zaključno do 01.03.2019. godine.

Preuzmite:

 

© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.