14.02.2019.

REZERVATI PRIRODE POSTALI UPRAVLJAČ PARKOM PRIRODE „RUSANDA“

Na sednici Skupštine AP Vojvodine održanoj 13.02.2019  godine, usvojena je pokrajinska skupštinska Odluka o zaštiti parka prirode „Rusanda“ kojom je, posle skoro 2 godine, izmenjen dosadašnji upravljač parka prirode Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ i imenovan novi upravljač – ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

Značaj i ekološke funkcije ovog područja su mnogobrojne. Park prirode 2. kategorije „Rusanda“ je jedan od samo nekoliko preostalih lokaliteta u Srbiji sa veoma dobro izraženom kombinacijom zaslanjenog jezera i pripadajućom vegetacijom. Park prirode u potpunosti reprezentuje stanište panonskih slanih stepa i slanih močvara. Na području Rusande, zabeležen je veoma izražen diverzitet biljnih i životinjskih vrsta u okviru koga se naročito izdvajaju vaskularne biljke, ptice i sisari. Nalazi se u neposrednoj blizini naseljenih mesta Melenci i Kumane, oko 17 kilometara severozapadno od grada Zrenjanina. Procedura je veoma dugo trajala zbog usaglašavanja izmene pokrajinske odluke sa stavovima Direkcije za vode Republike Srbije i Uprave za poljoprivredno zemljište Republike Srbije u vezi koncepta i načina budućeg upravljanja parkom prirode „Rusanda“. Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin je u potpunosti tehnički, kadrovski i organizaciono u stanju da održivo upravlja ovim prirodnim resursom u budućnosti u saradnji sa svim zainteresovanim grupama. U narednom periodu će se utvrđivati u saradnji sa Banjom „Rusanda“ dostignuti stepen dokumentacione i tehničke osnove za upravljanje ovim zaštićenim područjem (planska dokumentacija, uspostavljanje čuvarskog nadzora) i sve drugo što je u opisu posla ustanove za zaštitu prirode.
 
Image
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.