OBAVEŠTENЈE

13.08.2018

Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni ribari na zaključivanje ugovora za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova na delu reke Tise, od 65. kilometra do ušća u Dunav za 2018. godinu.
Cena dozvole za privredni ribolov za 2018. godinu će biti proporcionalno umanjena u odnosu na početnu cenu zbog perioda za koji se zaključuje i izračunata na dan potpisivanja ugovora po sledećoj metodologiji: 140.000/365 dana =383,56 dinara/dan. Cena dozvole za privredni ribolov će iznositi broj preostalih dana do kraja 2018. godine pomnožen sa jediničnom   cenom   dana   (383,56 dinara/dan).
Radi zaključivanja ugovora, neophodno je da privredni ribar podnese sledeće dokaze ustanovi:
  • - Izvod iz APR o registraciji preduzetnika (original ili overena fotokopija),
  • - Uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da pravnom licu – preduzetniku nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (original ili overena fotokopija).
Privredni ribari mogu u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin ili sa sajta ustanove, preuzeti
  • Obrazac 1 – Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu i
  • Obrazac 2 – Prijavu alata i pribora koji će koristiti privredni ribar tokom vršenja privrednog ribolova za 2018. godinu. 
Nakon toga, popunjen i overen Obrazac 1, Obrazac 2 i gore navedene dokaze, privredni ribar podnosi ustanovi u zatvorenoj koverti sa naznačenim osnovnim ličnim podacima (ime i prezime ribara, adresa stanovanja, kontakt telefon i mesto) sa naznakom „za pribavljanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu – Tisa II“ i šalje ih poštom ili predaje lično na pisarnicu ustanove. Zahtevi za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova se primaju do 17.08.2018. godine.

Preuzmite:
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.