OBAVEŠTENЈE


Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni ribari na zaključivanje 1. ugovora za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova na delu reke Tise, od 65.kilometra do ušća u Dunav za 2018. godinu.

Cena pojedinačne godišnje dozvole je 140.000,00 dinara za sve alate. Dozvola za privredni ribolov za sve alate se plaća u 2. rate.

Radi zaključivanja ugovora, neophodno je da privredni ribar podnese molbu upravnom odboru za zaključivanje ugovora na sopstvenom obrascu, kao i  sledeće dokaze ustanovi:

  • izvod iz APR o registraciji preduzetnika (original ili overena fotokopija),
  • uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da pravnom licu – preduzetniku nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (original ili overena fotokopija).

 

Privredni ribari mogu u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin ili sa sajta ustanove, preuzeti Obrazac 1 – Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu i Obrazac 2 – Prijavu alata i pribora koji će koristiti privredni ribar tokom vršenja privrednog ribolova za 2018. godinu. Nakon toga, popunjen i overen Obrazac 1, Obrazac 2 i gore navedene dokaze sa molbom, privredni ribar podnosi ustanovi u zatvorenoj koverti sa naznačenim osnovnim ličnim podacima (ime i prezime ribara, adresa stanovanja, kontakt telefon i mesto) sa naznakom „za pribavljanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu – Tisa II“ i šalje ih poštom ili predaje lično na pisarnicu ustanove, odnosno sekretaru ustanove. Zahtevi za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova se primaju do 12.02.2018. godine.

Preuzmite:

 

© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.